طرح‌نامه مهارت‌های کاربردی

طرح‌نامه مهارت‌های کاربردی

مهارت‌های کاربردی در طرح تفصیلی مدرسه عالی ولی امر

کلیات طرح برنامه آموزشی مهارتهای کاربردی مدرسه عالی ولی امر بدین شرح می باشد:

ماده ۱:

مهارتهای کاربردی مورد نیاز که در طول ۸ سال برنامه آموزشی تخصصی مرکز جامع علوم اسلامی به دانش پژوهان این مرکز آموزش داده می شود، عبارت است از : 

۱. مهارتهای قرآنی:

ـ تجوید

ـ صوت

ـ حفظ

۲. مهارتهای مربوط به IT (تکنولوژی معلومات و ارتباطات):

ـ مهارتهای بهره برداری.

ـ تایپ.

ـ مهارتهای نرم افزاری.

ـ مهارتهای سخت افزاری .

۳. مهارتهای زبانی:

ـ زبان عربی

ـ مکالمه زبان عربی

ـ فهم و دریافت زبان عربی بویژه زبان عربی جدید

ـ نویسندگی به زبان عربی

ـ زبان انگلیسی

ـ مکالمه زبان انگلیسی

ـ فهم و دریافت زبان انگلیسی

ـ نویسندگی به زبان انگلیسی

۴. مهارتهای خطابه

ـ سخنوری

ـ رثاء

۵. کلاس داری

ـ آموزشی

ـ تربیتی

۶. تحقیق و پژوهش

ـ خلاصه برداری و تند خوانی

ـ تحقیق

۷. مقاله نویسی

ـ رساله نویسی

ـ تحقیق میدانی

۸. کلام و جدل

ـ کلیات جدل

ـ جدل مذهبی

ـ جدل دینی

۹. نویسندگی

ـ عمومی

ـ داستان

ـ فیلم نامه

ـ تاتر

ـ ترجمه

ماده ۲:

 مهارت های شماره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ در چهار ساله نخست و مهارت های ۶، ۷، ۸، ۹ در چهار ساله دوم تعلیم داده می شود.

ماده ۳:

روزهای پنج شنبه هر هفته جهت کلاس های مهارتی و نیز کارگاه های مهارتی در نظر گرفته می شوند .

ماده ۴:

در برنامه های تابستانی هر سال برنامه های فشرده ای جهت تکمیل مهارتهای مورد نظر به اجرا در خواهد آمد .

ماده ۵:

مهارت های چهار گانه اول در طول مدت چهار سال اول به تدریج آموزش داده می شود، لکن در دو سال اول مهارت های زبان عربی و قرآن و در دو سال دوم چهار ساله نخست مهارت های زبان انگلیسی  و تکنولژی معلومات و ارتباطات باید تکمیل شوند به گونه ای که طلاب در هر یک از مهارتهای یاد شده در موعد مقرر مسلط گردند.

بنا بر این آموزش های مربوط به زبان انگلیسی  و تکنولژی معلومات و ارتباطات در دو سال اول سبک تر و در دو سال دوم فشرده تر در نظر گرفته می شوند.

ماده ۶:

مهارت های چهار گانه دوم در طول مدت چهار سال دوم به تدریج آموزش داده می شود، لکن در دو سال اول مهارت های کلاس داری و تحقیق و در دو سال دوم چهار ساله دوم مهارت های جدل و نویسندگی باید تکمیل شوند به گونه ای که طلاب در هر یک از مهارتهای یاد شده در موعد مقرر مسلط گردند.

ماده ۷ :

بخشی از مهارت های چهارگانه دوم که برای طلاب در همه مراحل آموزشی ضرورت دارد، نظیر تحقیق یا نویسندگی و خطابه با شیوه ای نرم در تمام دوره هشت ساله به تناسب مواد درسی دانش پژوهان در برنامه منظور خواهد شد.


به اشتراک بگذارید :