طول جغرافیایی : 50.86493326658589

عرض جغرافیایی : 34.62431803714062