مرحله تخصصی

مرحله تخصصی

معرفی مرحله تخصصی

بخش دوم: مرحلهٔ تخصصی:

فصل ۱: کلیات برنامه‌های مرحلهٔ تخصصی:

ماده (۱): برنامه‌های مرحلهٔ تخصصی بر دو دسته‌اند:

۱: برنامه‌های مشترک؛

۲: برنامه‌های اختصاصی.

فصل ۲ : کلیات برنامه‌های دورهٔ تخصصی علمی-کاربردی شمارهٔ ۱ (تربیت فقیه):

مادهٔ (۱): برنامه‌های مشترک دورهٔ تخصصی (تربیت فقیه):

کلیات برنامه‌های دورهٔ تخصصی (تربیت فقیه) عبارت‌اند از:

۱. تکمیل دورهٔ خارج اصول فقه رتبهٔ عالی.

۲. خارج فقه تفصیلی (تفریعی) در مواد:

الف) طهارت؛

ب) صوم؛

ج) حج؛

د) خمس؛

ﻫ) زکات؛

و) عقود تولیدی (سرمایه گذاری در صنعت، معدن، کشاورزی [مزارعه، مساقات­، و..]، دامداری و ...)؛

ز) عقود بازرگانی (حواله، بیع، اجاره، وکالت، مشارکت)؛

ح) عقود تأمین (انواع بیمه، ضمان، کفالت)؛

ط) عقود غیر انتفاعی (ودیعه، هبه، عاریه، صلح، قرض و...).

۳. خارج فقه نظام در مواد:

الف) فقه نظام سیاسی؛

ب)  فقه نظام اقتصادی؛

ج)  فقه نظام فرهنگ و ارتباطات.

۴. تفسیر آیات الاحکام.

مادهٔ (۲): برنامه‌های اختصاصی رشتهٔ (۱- الف) عبارت‌اند از:

۱) خارج فقه نظام در ماده:

الف) فقه نظام رهبری ومدیرت.

۲) اصول جامعه شناسی اسلامی؛

۳) اصول روان شناسی اسلامی؛

۴) فلسفه اسلامی جدید.

نکته: رشتهٔ تخصصی (۱- الف) گرایش‌های ذیل را در بر می‌گیرد:

الف) فقه رفتار اجتماعی (فقه خانواده، معاشرت اجتماعی)

ب) فقه حقوق اسلامی (عمومی، دادرسی، مدنی، مدنی خاص، جزای بین الملل)؛

ج) فقه فرهنگ و هنر؛

د) فقه عمران و محیط زیست؛

ﻫ) فقه اخلاق و سیر و سلوک؛

و) فقه پزشکی.

مادهٔ (۳): رشتهٔ تخصصی (۱- ب): افزون بر برنامه‌های مشترک، برنامه اختصاصی ندارد.

نکته: گرایش‌های رشتهٔ تخصّصی (۱- ب) همان گرایش‌های رشتهٔ تخصصی (۱-الف) می‌باشد.

مادهٔ (۴): برنامه‌های اختصاصی رشتهٔ تخصصی (۱- ج) عبارت‌اند از:

۱. فقه حقوق اسلامی (عمومی، دادرسی، مدنی، جزاء، مدنی خاص، بین الملل).

۲. نظام‌های حقوقی جهان معاصر.

۳. فلسفه اسلامی جدید.

۴. اصول فن مدیریت.

نکته: گرایش‌های رشتهٔ تخصصی (۱- ج) عبارت‌اند از:

۱. فقه حقوق دادرسی؛

۲. فقه حقوق مدنی عام و خاص؛

۳. فقه حقوق جزاء؛

۴. فقه حقوق بین الملل؛

۵. فقه اصلاح اجتماعی (با هدف پیشگیری از وقوع جرایم).

مادهٔ (۵): برنامه‌های اختصاصی رشتهٔ تخصصی (۱- د): عبارت‌اند از:

۱. فلسفه و کلام و عرفان اسلامی؛

۲. فلسفه غرب؛

۳. اصول جامعه شناسی اسلامی؛

۴. اصول روانشناسی اسلامی؛

۵. اصول علم رجال استدلالی؛

۶. اصول علم حدیث استدلالی؛

۷. فقه حقوق عمومی؛

نکته:  گرایش‌های رشتهٔ تخصصی (1- د) عبارت‌اند از:

۱. فقه تفریعی؛

۲. فقه نظام سیاسی؛

۳. فقه نظام اقتصادی؛

۴. فقه فرهنگ و هنر؛

۵. فقه پزشکی؛

۶. فقه عمران و محیط زیست؛

۷. فقه ورزش و تفریحات؛

۸. فلسفه و کلام و عرفان؛

۹. تفسیر و حدیث؛

۱۰. علوم انسانی اسلامی (روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، و..).

فصل (۳): کلیات برنامه‌های دورهٔ تخصصی علمی- کاربردی شمارهٔ ۲ (تربیت عالم)

مادهٔ (۱): برنامه‌های مشترک دورهٔ تخصصی تربیت عالم:

برنامه‌های مشترک این دوره، از قرار ذیل است:

۱. تکمیل دورهٔ خارج اصول فقه رتبهٔ متوسط؛

۲. خارج فقه تفصیلی در مواد:

الف) طهارت؛

ب) صوم؛

ج) حج؛

د) خمس؛

ﻫ) زکات؛

و) امر به معروف و نهی از منکر؛

ز) جهاد؛

ح) عقود (مضاربه، مشارکت، [شرکت]، اجاره)؛

ط) احیای موات؛

ک) ارث؛

۳. اصول «فقه نظام»؛

۴. خارج فقه اجتماعی (فقه خانواده، فقه معاشرت، فقه مدیریت)؛

۵. یک دورهٔ قواعد رجال (اجتهادی)؛

۶. یک دورهٔ قواعد حدیث (اجتهادی)؛

۷. اصول فقه مقارن؛

۸. فقه مقارن؛

۹. اصول فن مدیریت؛

۱۰. اصول جامعهٔ شناسی اسلامی.

مادهٔ (۲): کلیات برنامه‌های دورهٔ تخصصی تربیت عالم (۲.ب) عبارت‌اند از:

۱. یک دورهٔ فقه:

الف) قضاء و شهادات؛

ب) حدود؛

ج) دیات؛

د) قصاص؛

ﻫ) نکاح؛

و) طلاق؛

۲. یک دورهٔ حقوق:

الف) حقوق دادرسی؛

ب) حقوق مدنی؛

ج) حقوق جزا؛

مادهٔ (۳): برنامه‌های اختصاصی رشتهٔ تخصصی (۲- ج) عبارت‌اند از:

۱. روش تحقیق و پژوهش.

۲. روش تعلیم و تدریس.

نکته: رشتهٔ تخصصی (۲- ج) گرایش‌های ذیل را در بر می‌گیرد:

۱. گرایش فقه و اصول؛

۲. گرایش فلسفه و کلام و عرفان؛

۳. گرایش حدیث و تفسیر؛

۴. گرایش تاریخ و تراجم و نسخه شناسی.

مادهٔ (۴): برنامه‌های اختصاصی رشتهٔ تخصصی (۲- د) عبارت‌اند از:

۱. منطق جدید؛

۲. کلام مقارن؛

۳. فلسفهٔ مقارن؛

۴. نقد ادیان؛

۵. نقد مذاهب؛

۶. نقد مکتب‌های فلسفی- اجتماعی معاصر.

نکته: رشتهٔ تخصصی (2- د) گرایش‌های ذیل را شامل است:

۱. گرایش ادیان؛

۲. گرایش مذاهب؛

۳. گرایش مکتب‌های فلسفی اجتماعی معاصر.

فصل (۴): کلیات برنامه‌های دورهٔ تخصصی علمی- کاربردی شمارهٔ 3 (تربیت فاضل)

مادهٔ (۱): برنامه‌های مشترک دورهٔ تخصصی تربیت فاضل

کلیات برنامه‌های تخصصی دورهٔ تربیت فاضل عبارت‌اند از:

۱. تکمیل دورهٔ خارج اصول فقه رتبهٔ عادی؛

۲. خارج فقه در ابواب:

الف) حج؛

ب) مکاسب محرمه؛

ج) اجاره؛

د) احیای موات؛

۳. خارج فقه معاشرت (خانواده، معاشرت اجتماعی)؛

۴. اصول فقه مقارن؛

۵. فقه مقارن؛

۶. اصول مدیریت؛

۷. نقد مکتب‌های فلسفی معاصر؛

۸. کلام مقارن؛

مادهٔ (۲): رشتهٔ تخصصی (۳- الف) افزون بر برنامه‌های مشترک برنامهٔ اختصاصی ندارد.

مادهٔ (۳): برنامه‌های اختصاصی رشتهٔ تخصصی (۳- ب) عبارت‌اند از:

۱. اصول و روش تبلیغ؛

۲. روش سخنوری و خطابه؛

۳. اصول تربیت و تعلیم.

 žمادهٔ (۴): برنامه‌های اختصاصی تخصصی (۳- ج) عبارت‌اند از:

۱. یک دورهٔ فقه:

الف) قضاء و شهادات؛

ب) حدود؛

ج) قصاص؛

د) دیات؛

۲. یک دورهٔ حقوق:

الف) حقوق عمومی؛

ب) حقوق دادرسی؛

ج) حقوق مدنی؛

د) حقوق جزا.

žمادهٔ (۵): برنامه‌های اختصاصی رشتهٔ تخصصی (۳- د): عبارت‌اند از:

۱. اصول و روش نویسندگی؛

۲. اصول و روش تدریس.

نکته: رشتهٔ تخصصی (۳- د) گرایش‌های ذیل را شامل است:

۱. فقه و اصول؛

۲. تفسیر و حدیث؛

۳. عقاید و مذاهب؛

۴. تاریخ و تراجم؛

۵. ادبیات.


 

به اشتراک بگذارید :