مرحله پیش‌تخصصی

مرحله پیش‌تخصصی

معرفی مرحله پیش‌تخصصی

⇐ بخش اول: مرحلهٔ پیش‌تخصصی:

فصل ۱: هدف

مادهٔ (۱): هدف از برنامه‌های مرحلهٔ پیش‌تخصصی افزون بر اهداف کلی حوزوی آماده‌سازی طالب حوزوی جهت ورود به مرحلهٔ تخصصی است.

فصل ۲ : تنوّع برنامه‌ها:

مادهٔ (۱): نظر به اینکه آموزش‌های مورد نظر در مرحلهٔ تخصصی به دو گونه کاربردی و علمی است، آمادگی‌های مورد نیاز در مرحلهٔ پیش‌تخصصی نیز به دو نوع تقسیم می‌شود، آمادگی کاربردی و عملی و آمادگی‌های علمی.

مادهٔ (۲): در نوع برنامه‌های پیش‌تخصصی اعم از کاربردی و علمی، تناسب با رشته‌های تخصصی مورد نظر است.

فصل ۳ : دوره‌های تخصُّصی و رشته‌های مربوطه

مادهٔ (۱): دوره‌های تخصصی به تناسب جنبه‌های کاربردی در نظر گرفته می‌شوند. این دوره‌ها عبارت‌اند از:

۱. دورهٔ تخصصی علمی- کاربردی شمارهٔ ۱ (تربیت فقیه) که شامل رشته‌های ذیل می‌باشد:

 (۱- الف) مدیریت؛

 (۱- ب) افتاء و حکم؛

 (۱- ج) قضاء (مدیریت‌های عالی دستگاه قضایی)؛

 (۱- د) تدریس و پژوهش نظریه‌پردازی؛

 نکته: فارغ‌التحصیل این رشته، با لقب علمی «فقیه» شناخته می‌شود.

۲. دورهٔ تخصصی علمی- کاربردی شمارهٔ دو (تربیت عالم) که شامل رشته‌های ذیل می‌باشد:

(۲-الف) مدیریت (از جمله امامت جمعه مراکز استان‌ها)؛

(۲- ب) قضاء (مدیریت‌های میانهٔ دستگاه قضایی و صدور حکم)؛

(۲- ج) پژوهش و تدریس در مرحلهٔ سطح عالی (درجه ۱)، یا همپایهٔ آن؛

(۲- د) کلام و مناظره؛

نکته: فارغ‌التحصیلان این رشته، با لقب علمی «عالِم» شناخته می‌شود.

۳. دورهٔ تخصصی علمی- کاربردی شمارهٔ ۲ (تربیت فاضل) که شامل رشته‌های ذیل می‌باشد:

(۳- الف) مدیریت؛

(۳- ب) خطابه و تبلیغ؛

(۳- ج) قضاء (تصدی مسؤولیت‌های قضائی مادون صدور حکم قطعی)؛

(۳- د) نویسندگی و تدریس سطح عادی (درجه ۲)، و مادون آن.

نکته: فارغ‌التحصیل این رشته، با لقب علمی «فاضل» شناخته می‌شود.

مادهٔ (۲): دورهٔ تخصصی علمی- کاربردی شمارهٔ ۱ (تربیت فقیه) ده سال و دوره‌های تخصصی شمارهٔ ۲ و ۳ (تربیت عالم و تربیت فاضل) هشت سال است که چهار سال آنها دورهٔ پیش‌تخصصی است.

مادهٔ (۳): هر یک از رشته‌ها در دوره‌های فوق می‌تواند گرایش‌های متعدد داشته باشد.

فصل ۴ : کلیات برنامه‌های مرحلهٔ پیش‌تخصصی:

مادهٔ (۱): برنامه‌های مرحلهٔ پیش‌تخصصی بر دو دسته اند:

۱. برنامه‌های مشترک (کلیه رشته‌ها)؛

۲. برنامه‌های اختصاصی.

مادهٔ (۲): کلیات برنامه‌های مشترک دورهٔ پیش‌تخصصی بدین قرار است:

۱. خارج فقه در ابواب (اجتهاد و تقلید، صلاهٔ، بیع، قضاء)؛

۲. تفسیر ( شامل: آشنایی با تفاسیر، کلیات تفاسیر، تفسیر آیات اعتقادی و اخلاقی)؛

۳. اصول اخلاق و تربیت اسلامی؛

۴. مبانی علوم انسانی اسلامی؛

۵. اصول علم رجال و حدیث؛

۶. فلسفه و کلام و عرفان اسلامی (مشتمل بر یک دورهٔ روش رئالیسم)؛

۷. تاریخ اسلام؛

۸. مهارت‌های زبانی (عربی و انگلیسی)؛

۹. شناخت جامعهٔ اسلامی و جوامع معاصر.

مادهٔ (۳): کلیات برنامه‌های اختصاصی دوره‌ها به ترتیب ذیل است:

۱. دورهٔ تخصصی علمی- کاربردی شمارهٔ ۱ (تربیت فقیه): برنامه‌های اختصاصی این دوره، در مرحلهٔ پیش‌تخصصی عبارت‌اند از:

الف) بخشی از یک دورهٔ خارج اصول فقه (رتبهٔ عالی در سطح اصول شهید صدر)؛

نکته: این دورهٔ خارج، از مرحلهٔ پیش‌تخصصی آغاز می‌شود و در مرحلهٔ تخصصی ادامه می‌یابد.

 ب) اصول فقه نظام؛

ج) کلام جدید؛

د) روش تحقیق و تدریس؛

ﻫ) آیین دادرسی برای رشتهٔ قضاء (1- ج)؛

و) اصول فن مدیریت برای رشتهٔ مدیریت (1- الف)؛

ز) روش تعلیم و تربیت برای رشتهٔ تدریس و پژوهش نظریه‌پردازی (1- د).

۲. دورهٔ تخصصی علمی- کاربردی شمارهٔ ۲: (تربیت عالم): برنامه‌های اختصاصی این دوره، در مرحلهٔ پیش‌تخصصی عبارت‌اند از:

الف) بخشی از یک دورهٔ کامل خارج اصول فقه (رتبهٔ متوسط در سطح تهذیب الاصول، و محاضرات آیت الله خویی)

ب) کلام جدید

ج) ادیان و مذاهب و نحل برای رشتهٔ کلام و مناظره (2- د)؛

د) اصول فن مناظره برای رشتهٔ کلام و مناظره (2- د)؛

ﻫ) اصول فن مدیریت برای رشتهٔ مدیریت (2- الف)؛

و) آیین دادرسی برای رشتهٔ قضاء (2- ب)؛

ز) روش تحقیق و تدریس برای رشتهٔ تدریس و پژوهش (۲- ج).

۳. دورهٔ تخصصی علمی- کاربردی شمارهٔ 3: (تربیت فاضل): برنامه‌های اختصاصی این دوره، در مرحلهٔ پیش‌تخصصی عبارت‌اند از:

الف) بخشی از یک دورهٔ خارج اصول فقه (رتبهٔ عادی در سطح اصول فقه میرزای نائینی أجود التقریرات یا غایهٔ المأمول شهید جواهری)؛

ب) بررسی و نقد دیگر مذاهب ادیان و مکتب‌های مطرح؛

ج) روش خطابه به جز رشتهٔ نویسندگی و تدریس (۳- د) ؛

د) روش تبلیغ و ارتباط با مردم برای رشته‌های مدیریت (۳- الف) وخطابه و تبلیغ (۳-ب)؛

ﻫ) روش نویسندگی و تدریس برای رشتهٔ نویسندگی و تدریس (۳- د).


 

به اشتراک بگذارید :