درباره ما

پژوهشگاه فقه نظام

به سال ۱۳۸۰ به همت اساتید و پیرامون اندیشه‌های پیشرو در ساحت‌های گوناگون و نوپدید فقه بنیان نهاهده شد.